General Members (Renewed) Directory
Name Reg No. Address Phone Email
Chandra Singh Lama 1889 Sikhar Ambote - 3, Kavre 499299 -
Cheban Devkota 2875 Mount Manaslu Adventure Treks (P) Ltd. 9851055876 manaslutrek@wlink.com.np
Chet Raj Dahal 2220 Dhaijan - 6, Jhapa 98415767770 -
Chhetup Tamang 582 Thulo Parsel -4, Kavre 9843041873 -
Chhering Dorjee Sherpa 3321 Gaurishankar - 1, Dolakha 9841839697 -
Chhoesang Lama 1835 Bolchhe Phedichhe, Kavre 435454 / 9841325225 -
Chhongba Lama Sherpa 458 Monviso Treks / Taksindhu - 3 Solukhumbu 9841220768 chhongba68@yahoo.com
Chhuldim Temba Sherpa 425 Namche, Solu (P.O.Box 20864 9851027368 chhuldimsherpa@gmail.com
Chiranjibi Dwa 1984 Techopati, Pokhara 123456 -
Da Gelje Sherpa 2057 Lokhim-9, Solukhumbu 9801025438 / 9851053428 dagelj67@yahoo.com
Da Ongchhu Sherpa 2041 Lokhim-9, Solukhumbu 9841322421 dawongchhu@hotmail.com
Dawa Chhiri Sherpa 2010 Saraswotinagar - 6, Kathmandu 9849237073 -
Dawa Gyalje Sherpa 2080 Gaurishanker-1, Dolakha 9841493335 -
Dawa Gyalzen Sherpa 2891 Namche-1,Solukhumbu 9851083168 dgsherpanamche@hotmail.com
Dawa Lamu Sherpa 2249 Kathmandu 4419973 / 9851022287 -
Dawa Sambu Sherpa (Agency) 2251 Taplejung ( Dream Himalaya Adventure) 9841212242 Dreamhimalaya.dawa@gmail.col
Dawa Sherpa 816 Lazimpat - 2, Kathmandu 9851112505 -
Dawa Sherpa (S.) 2254 Tamakhani - 9, Solukhumbu 9841434229 dawasherpanepal@yahoo.com
Dawa Steven Sherpa 920 Kathamandu - 29 413732 / 9802029801 -
Dawa Tashi Sherpa 2020 Gaurishankar-1, Dolakha 9841361132 dawa_t2004@yahoo.com