IMM Advisory Committee
S.N. Name Designation Address Phone Email
1 Dipak Mahat Chief-Advisor - 9851024794 -
2 Purna Kunwar Advisor - 9802011351 -
3 Nawaraj Dahal Advisor - 9851031532 -
4 Kumar Thapa Advisor - 9851036785 -
5 Mingma Gelu Sherpa Advisor - 9851096286 -
6 Hari Dhoj Tulachan Advisor - 9856020335 -
7 Rekha Bahadur Adhikari Advisor - - -
8 Agni Prasad Kadel Advisor - 9856030543 -
9 Jiwan Raj Sapkota Advisor - 9856032425 -